ระบบสารสนเทศ สนับสนุนการบริหารจัดการ

ระบบสารสนเทศ

        ระบบที่มีการนำคอมพิวเตอร์มาช่วยในการรวบรวม จัดเก็บหรือจัดการกับข้อมูลข่าวสารเพื่อให้ข้อมุลนั้น กลายเป็นสารสนเทศที่ดี สามารถนำไปใช้ในการประกอบการตัดสินใจได้ในเวลาอันรวดเร็ว และถูกต้อง

         1.  —> ระบบสารบรรณ

        2.  —> ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผน

        3.  —> ระบบเบี้ยยังชีพ

        4.  —> ระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น (Lec)

        5.  —> ระบบศูนย์ข้อมูลเลือกตั้ง ผู้บริหารและสมาชิก อปท.

        6.  —> ระบบสารสนเทศเรื่องแบบสำรวจแหล่งน้ำที่มีผักตบชวาใน อปท.

        7.  —> ระบบบันทึกบัญชีท้องถิ่น

        8.  —> ระบบศูนย์บริการข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ

        9.  —> ระบบสารสนเทศด้านการจัดการขยะมูลฝอยของ อปท.

      10.  —> ระบบการศึกษาท้องถิ่น

       11.  —> ระบบศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อปท.

       12. —> ระบบการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ข้าราชการส่วนท้องถิ่น(e-learning)

       13. —> ระบบแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์

       14. —> ฝากข่าว อปท.