ระบบฐานข้อมูลการบริหารจัดการ

ระบบฐานข้อมูลการบริหารจัดการ (Back office)

        เป็นระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สนับสนุนการบริหารจัดการองค์กร สนับสนุนการปฏิบัติงาน มีการเก็บข้อมูล รายงานผล สนับสนุนการเก็บข้อมูลพื้นฐานที่ใช้ในการบริหารและจัดการความเสี่ยง ให้มีผลการดำเนินงานที่ตรงกับเป้าหมายองค์กร

        1.  —> ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS)

        2. —> ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Saraban)

        3. —> ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลของ อปท. (e-Plan)

        4. —> ระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น (SIS:โรงเรียน)

        5. —> ระบบข้อมูลบุคลากรองค์กร (IHR)

        6. —> ระบบข้อมูลเลือกตั้งผู้บริหารและทะเบียน อปท. (ELE)

        7. —> ระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการเก็บข้อมูลพื้นฐานของ อปท. (INFO)

        8. —> ระบบสารสนเทศข้อมูล Competency ของบุคลากรทุกตำแหน่ง (กรอบอัตรากำลัง)